KVKK

UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Veri Sorumlusu
Bu aydınlatma metni tüm dünya ve ülkemizi etkileyen COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek, etkilerini hafifletmek ve COVID-19 virüsü ile mücadele kapsamında ülke genelinde alınan tedbirler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı kararı gereği uzaktan eğitim sistemine geçilmesinden dolayı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla LVG OKUL EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ (Özel Adana Gündoğdu Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Çukurova Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Karslılar Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Gürselpaşa Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Cemalpaşa Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Gazipaşa Gündüz Bakımevi, Özel Adana Gündoğdu İlkokulu, Özel Adana Gündoğdu Ortaokulu, Özel Adana Gündoğdu Anadolu Lisesi ve Özel Gündoğdu Fen Lisesi) tarafından siz değerli öğrencilerimiz ve velilerimiz için hazırlanmıştır. Kurumumuz ile paylaşılmış olan tüm kişisel veriler hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

Uzaktan Eğitim Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Okulumuz tarafından oluşturulan ve öğrenciye tahsis edilen elektronik posta adresi aracılığı ile gerçekleştireceğimiz uzaktan eğitim/canlı bağlantı ve uygulamalarda, Görsel ve İşitsel Kayıtlar ( Ses ve Görüntü kaydı, vs.), Öğrenci Bilgileri (Okul tarafından gerçekleştirilen uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerden faydalanan öğrencilere ait ödev bilgileri, okul numarası, sınav sonuç bilgileri, başarı durumu vb. bilgiler),Kimlik Verileri (Ad soyad ), İletişim Verileri (E-posta adresi, Telefon no v.b.), kişisel verileriniz işlenmektedir.

Kurumumuz kişisel verilerinizi aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemektedir:
Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Toplu Sms, Mail, Form Gönderme Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Ticari Elektronik İzin Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Amaçlarıyla, KVKK’nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması
Kurumumuz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir.
Kişisel Verileriniz;
Özel Öğretim Kurumları Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kurum veya kuruluşlar; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Arabuluculuk Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Belediyeler, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Noterler Birliği gibi kamu tüzel kişileri;
Bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı iştiraklerimiz, topluluk şirketlerimiz, hissedarlarımız,
Kurum olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, her türlü kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle birlikte sorumlu olan gerçek veya özel hukuk tüzelkişileri,
Kurumumuzun hizmet aldığı tedarikçi firma ve kurumlara; ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılması şartlarına ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

Öğrencilerimize ilişkin kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlarla; açık rızanız ile veya aktarılacağı yabancı ülkede yeterli korumanın bulunması, yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve 6698 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla yurt dışına aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz; sözlü, yazılı ya da elektronik ortamlarda Kurumumuz ile sözleşme ilişkisinin kurulması ve yürütülmesi süreçlerinde tarafımıza ilettiğiniz kayıt formları, sözleşmeler, belgeler, formlar vb. her türlü doküman vasıtasıyla veri kayıt sistemlerinin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle elde edilebilmektedir. Ayrıca uzaktan eğitim kapsamında kurumumuzun internet sitesi, internet uygulamaları, mobil uygulamalar ile toplu sms, mail ve form gönderimi amacıyla veri tabanına kayıt vb. nedenlerle otomatik veya kısmen otomatik sistemler vasıtasıyla da kişisel verileriniz elde edilebilecek veya toplanabilecektir.

Söz konusu kişisel verilerinizin Kurumumuz tarafından işlenmesindeki hukuki sebepler;
Kanunlarda açıkça öngörülmesi (Kişisel verileriniz başta 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuatta öngörülen sebeplerle)
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Kurumumuzun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Yukarıdaki hukuki sebepler dışında kalan hallerde ise açık rızanız olması
Hukuki sebeplerine dayalı olarak, iş bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Kurumumuz tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

İlgili Kişinin Hakları
İlgili Kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse, buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı web sitemizden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Aydınlatma Metninin Tebliği ve Değişiklikler
Kurumumuz, iş bu aydınlatma metni ve metinde yer alan hükümlerde mevzuatta meydana gelecek değişiklikleri dikkate alarak güncelleme ve değişiklikler yapabilir. Söz konusu değişiklikler, Kurumumuz web sitesi üzerinden yayımlanır. Kurumumuzun değişiklik yaptığı hükümler yayımlandığı tarihte yürürlük kazanır.UZAKTAN EĞİTİM KAPSAMINDA
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AÇIK RIZA METNİ VE İZNİNİZ


LVG OKUL EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ (Özel Adana Gündoğdu Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Çukurova Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Karslılar Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Gürselpaşa Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Cemalpaşa Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Gazipaşa Gündüz Bakımevi, Özel Adana Gündoğdu İlkokulu, Özel Adana Gündoğdu Ortaokulu, Özel Adana Gündoğdu Anadolu Lisesi ve Özel Gündoğdu Fen Lisesi) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; Velisi olduğum öğrenci için okul tarafından açılan gerek yurtiçi gerek ise yurtdışında veri depolayan kurumun tahsis ettiği elektronik posta hesabı ile uzaktan eğitim programına uzaktan online/canlı bağlantı olarak katılmasına, bahse konu eğitim kapsamında öğrencilerin derslerden, öğretmenlerinden ve arkadaşlarından kopmamaları için görüntülü ve sesli olarak kameralarının ve mikrofonlarının açık olarak ders görmesine, yine aşağıda özel olarak belirtilen amaçlar ile işlenmesine ve belirtilen süre kadar saklanmasına, gerektiğinde tüm bu bilgilerin yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı yazılımlar ve uzaktan eğitim amaçlı veri kaynakları ile aktarılmasına özgür irademle izin verdiğimi ve ilgili Kanun’dan doğan haklarım ile kişisel bilgilerimin ilgili mevzuat uyarınca korunacağı konusunda ayrıca bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.
Bu kapsamda, veli olarak kendim ve öğrencimin, eğitimi gerçekleştiren öğretmenin görüntüsünü, diğer öğrencilerin görüntülerinin bulunduğu ekranın herhangi bir yol ile kaydını veya görüntüsünü almayacağımı, derse ait ses kaydını almayacağımı ve ders materyallerini farklı mecralarda ve sosyal medyada yayınlamayacağımı, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Uzaktan Eğitim Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’ni okuduğumu kurum tarafından bana gönderilen sms (telefona kısa mesaj) ile onayladım cevabı vererek kabul ve beyan ederim.


TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY İZNİNİZ

LVG OKUL EĞİTİM ÖĞRETİM DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ (Özel Adana Gündoğdu Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Çukurova Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Karslılar Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Gürselpaşa Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Cemalpaşa Anaokulu, Özel Adana Gündoğdu Gazipaşa Gündüz Bakımevi, Özel Adana Gündoğdu İlkokulu, Özel Adana Gündoğdu Ortaokulu, Özel Adana Gündoğdu Anadolu Lisesi ve Özel Gündoğdu Fen Lisesi) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni Ve Uzaktan Eğitim Kapsamında Aydınlatma Metni içeriklerinde belirtilen kişisel verilerimin işlenmesi suretiyle Kurum tarafından işlenen iletişim adreslerime (telefon, mail vb.) Toplu Sms, Mail, Form vb. ticari elektronik uygulamalar ile gerek uzaktan eğitim gereği zorunlu duyuruların yapılması, öğrenci, ders ve her türlü eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında duyuruların yapılması, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama duyurularının yapılması ve akdi-kanuni hususlarda bilgilendirilmem için kurumunuzca tarafıma ilgili kanunlara uygun olarak ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilebileceğini, istediğim her zaman iletişim tercihlerimi değiştirebileceğimi veya hiçbir gerekçe göstermeksizin tarafıma gelen SMS/e-mail mesajlarında belirtilen işlemi (red) yaparak iletişimi durdurabileceğimi (kanunlar gereği mümkün/gerekli iletişimlerin her durumda devam edeceği) ve diğer tüm ilgili hususlarda buradaki açıklamalar ve/veya sözleşme ile bilgilenmiş/bilgilendirilmiş olarak ve iletişim bilgilerim de dahil sözleşmedeki her türlü kişisel verilerime ilişkin bütün izinlerim-haklarım her halükarda ve ayrıca geçerli kalmak üzere; her türlü hizmetlere ilişkin çeşitli bilgilendirme, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıyla, işlem ve uygulamaları için Kurumunuzca kanunlara uygun şekilde SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, otomatik arama, telefonla arama, bilgisayar, telefon, internet, sosyal medya ile online reklam ağları, e-posta/mail, her türlü bildirimler ve diğer elektronik iletişim araçları-kanalları ile tarafıma ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler gönderilmesine kurum tarafından bana gönderilen sms (telefona kısa mesaj) ile onayladım cevabı vererek onay veriyorum.